skip to Main Content

Privacyverklaring van Theben AG

Wij, Theben AG (hierna ‘Theben’ genoemd), verheugen ons dat u onze website bezoekt en belangstelling toont voor onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy en de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de rechtsvoorschriften voor gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u welke gegevens wij voor welke doeleinden over u verzamelen, hoe lang wij die opslaan en welke rechten u hebt, wanneer wij uw gegevens verwerken.

Algemeen

Voor de verwerking van uw gegevens op deze website is Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch, verantwoordelijk. In de  colofon  van deze website hebben wij aangegeven hoe u contact met ons kunt opnemen.

In onze Privacyverklaring gebruiken wij begrippen en definities van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met name in artikel 4. Volgens deze verordening zijn wij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en bent u de ‘betrokkene’. Gegevens die direct of indirect op u betrekking hebben, zijn ‘persoonsgegevens’. Wanneer wij verder in deze Privacyverklaring het over uw ‘gegevens’ hebben, bedoelen wij daarmee meestal de gegevens die direct of indirect op uw persoon betrekking hebben.

Als betrokkene hebt u het recht om van ons inzage te krijgen in uw gegevens (artikel 15 AVG). U kunt uw gegevens overeenkomstig artikel 16 AVG laten rectificeren of, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan overeenkomstig artikel 17 AVG, laten wissen. Overeenkomstig artikel 18 AVG hebt u het recht op beperking van de verwerking; wanneer u een bijzondere persoonlijke situatie aangeeft, hebt u bovendien overeenkomstig artikel 21 AVG recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, geheel of gedeeltelijk. Voor gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, kunt u ons verzoeken deze in een gangbaar, machineleesbaar formaat te verstrekken. U hebt het recht om toestemmingen die u ons voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, altijd voor de toekomst in te trekken. Dit betekent dat uw intrekking alleen betrekking kan hebben op toekomstige verwerkingen en dat reeds uitgevoerde verwerkingen aan de voorschriften van de gegevensbeschermingswetgeving blijven voldoen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw contact- en adresgegevens voor de verzending per post van reclame en informatiemateriaal, wanneer u niet uitdrukkelijk daarom hebt gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met info@theben.de.

U kunt direct contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@theben.de. 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw gegevens. In Baden-Württemberg is dit de ‘Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit” met als postadres: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-mail poststelle@lfdi.bwl.de.

Volautomatische verwerking van gegevens bij het oproepen van onze websites

Als u onze websites bezoekt, slaan onze servers standaard diverse toegangsgegevens in een elektronisch protocol (‘logbestand’) op. Tot deze gegevens behoren uw IP-adres, de website die u vóór ons hebt bezocht, de websites die u bij ons bekijkt en de datum en het tijdstip waarop u de website hebt geopend en dus de duur van het bezoek. Deze gegevens  worden volautomatisch geregistreerd en alleen gebruikt voor de foutenanalyse en technische verbetering van onze webservice. Ontvangers van deze gegevens zijn Theben IT en, indien vereist, door Theben ingeschakelde IT-dienstverleners. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang aan het behoud van goede werkende websites. Uiterlijk na twee weken worden de protocollen automatisch overschreven. Andere volautomatische verwerkingen van gegevens bij het oproepen van onze website zijn ons gebruik van cookies en onze analyse van de gebruiksgegevens tijdens het bezoek van onze websites. Deze verwerkingen worden in deze Privacyverklaring in de betreffende paragrafen beschreven.

Newsletter

U ontvangt onze Newsletter alleen als u uitdrukkelijk met de toezending hebt ingestemd. Wij slaan uw toestemming en het tijdstip van de toestemming op. U kunt de toestemming altijd inzien en door opzegging van de Newsletter intrekken. Aan het einde van elke Newsletter vindt u een link naar de opzegpagina.

Om u te passende aanbiedingen en content te geven, wordt uw klikgedrag bij de Newsletter gevolgd. Daarbij wordt geanalyseerd welke Newsletter hoe vaak werd geopend of hoe vaak in een Newsletter op links naar onze producten of andere informatie werd geklikt. Door de analyse van het klikgedrag kunnen wij de Newsletter continu optimaliseren en aan de interesses van onze klanten aanpassen. Voor de analyse worden de gebruiksgegevens door middel van een samenvatting geanonimiseerd, zodat de verzamelde gegevens niet meer aan een bepaalde e-mailadres kunnen worden gekoppeld. Daarom is uw persoonlijk klikgedrag niet bij ons bekend.

Desondanks kunt u deze beoordeling van het succes van de Newsletter altijd afwijzen door het abonnement op de Newsletter op te zeggen. De wettelijke grondslag van onze gebruiksanalyse van het klikgedrag is ons gerechtvaardigd belang bij de op behoeften afgestemde vormgeving van de inhoud van Newsletters.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens als klant of leverancier

Op ons Portal verzamelen wij gegevens (contactaanvragen, bestelling van de Newsletter, inschrijving voor cursussen, klantenonderzoeken) van natuurlijke personen die contact met ons opnemen of bij een bedrijf horen of dit vertegenwoordigen waarmee wij een zakelijke relatie hebben. Tot deze gegevens behoren uw naam, de naam van uw bedrijf, het adres van uw bedrijf en uw zakelijke contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer en uw functie in het bedrijf. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang aan het contact met u als vertegenwoordiger van onze klant en van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf dat u vertegenwoordigt aan de totstandkoming van de communicatie. Uw tegenstrijdige belangen kunnen bijv. zwaarder wegen wanneer u uw bedrijf verlaat.

Vanzelfsprekend hebt u als betrokkene privacyrechten, bijv. het recht om toestemmingen in te trekken, het recht om inzage in de over u opgeslagen gegevens te verlangen en andere rechten. Lees daarvoor s.v.p. het gedeelte Algemeen van deze Privacyverklaring.

Voor contractuele doeleinden verwerken wij gegevens van uw bedrijf in ons CRM-systeem en in de plannings-, productie-, logistieke en financiële modules van ons ERP-systeem. In overeenstemming met uw werkzaamheden en verantwoordelijkheid bij uw bedrijf kunnen deze gegevens ook de bovenstaande gegevens bevatten die direct betrekking hebben op uw persoon. Het doel van deze verwerking van de gegevens heeft echter niet betrekking op u als persoon, maar eerder op uw bedrijf als onze zakelijke relatie.  Op puur zakelijke gegevens, die geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon, is de gegevensbeschermingswetgeving niet van toepassing.

Gebruik van onze contactformulieren

Met onze contactformulieren verzamelen wij persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw aanvraag te beantwoorden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw naam, uw e-mailadres en de inhoud van uw aanvraag is ‘Contractuele en vóór afsluiting van een overeenkomst noodzakelijke doeleinden’. Overige, door u vrijwillig verstrekte gegevens zoals uw geslacht, uw bedrijf, uw adres, uw telefoon- en faxnummer verwerken wij op basis van een gerechtvaardigd belang aan de verbetering van de communicatie met onze klanten. De inhoud van het ingevulde contactformulier wordt tijdelijk op de webserver opgeslagen en van daaruit per e-mail naar onze marketingafdeling gestuurd, die dit bericht doorstuurt naar de bij ons daarvoor verantwoordelijke afdeling. De gegevens van uw aanvraag blijven uitsluitend in ons e-mailsysteem opgeslagen en worden, nadat uw aanvraag is afgehandeld, geblokkeerd zodat ze niet verder kunnen worden gebruikt. De tijdelijke opslag op de webserver wordt elke maand gewist.

Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze webserver op uw pc opslaat. Met deze bestanden kunnen wij zien welke sites van onze Portal u bezoekt. Er worden diverse cookies onderscheiden, enerzijds op basis van hun opslagduur. Zogenaamde sessiecookies (Session Cookies) worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de communicatie van onze webserver met uw pc wordt gewaarborgd. Permanente cookies daarentegen blijven op uw pc opgeslagen; hoe lang dit is, kunt u vinden in uw browser. Een permanent cookie kan bij het volgende bezoek aan onze website weer worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u het permanente cookie na het bezoek aan onze website verwijderen. Met behulp van permanente cookies kunnen wij bijv. uw gebruik van onze website analyseren.

Anderzijds maakt men onderscheid tussen cookies op basis van hun herkomst. Zogenaamde directe cookies (First-Party Cookies) zijn altijd afkomstig van de website die in de adresbalk van uw browser is aangegeven. Zogenaamde indirecte cookies (Third-Party Cookies) zijn afkomstig van websites die u niet direct hebt opgeroepen, maar die via afbeeldingen of advertenties aan de website van de eerste partij zijn gekoppeld. In uw browser kunt u zien uit welke bronnen op uw pc opgeslagen cookies afkomstig zijn.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies accepteren. Om dit uit te schakelen, moet u de betreffende instellingen van uw browser wijzigen. Als uw browser geen cookies accepteert, kan het zijn dat u niet alle sites van onze website ongestoord kunt gebruiken. Om een contactformulier te kunnen invullen, moet u uw browser echter zo instellen dat deze sessiecookies accepteert. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Google Analytics

Vanwege de wettelijke grondslag van ons gerechtvaardigd belang aan de verbetering van ons internetaanbod maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat vanwege Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie wil: disable Google Analytics.

Mogelijkheid om bezwaar te maken

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze Webshop volledig zult kunnen gebruiken.
Ook kunt u de verzending naar Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

Browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics

De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics geeft de bezoeker van de website meer controle over welke gegevens over opgeroepen websites door Google Analytics worden opgeslagen. De add-on deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics mag worden gezonden. Als u deze functie niet wilt gebruiken, download de add-on en installeer het dan voor uw actuele webbrowser. De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics is verkrijgbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Back To Top